Nadużycia na rynku energii

Nowelizacja ustawy prawo energetyczne ma zakończyć proceder nadużyć na rynku energii. Zmieniona ustawa wprowadza penalizację czynów grożących w konkurencyjny rynek energii, za próby manipulacji na rynku energetycznym będą groziły wysokie kary pieniężne. Czynem karalnym będą między innymi nieprzekazywanie ACER lub prezesowi URE informacji o zawieranych transakcjach na hurtowym rynku energii, co za tym idzie karane będzie też przekazywanie danych niepełnych lub nieprawdziwych. Prezes URE jest organem, który może nałożyć karę, może wynosić ona od 10 tys. do 1 mln zł. Rynek energii ma być bardziej przejrzysty i konkurencyjny, co ma przełożyć się na ogólną korzyść, zwłaszcza dla odbiorców końcowych.

Dostosowanie przepisów krajowych do unijnych

Nowe zasady postępowania wymusza na nas rozporządzenie unijne z 2011 roku, dokładniej mowa o rozporządzeniu REMIT – PAP w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. Wcześniej żaden akt nie regulował tych kwestii. Powyższe rozporządzenie musi być w całości stosowane przez wszystkie kraje członkowskie. Chociaż, rozporządzenie jest z 2011, to dopiero w 2015 udało się dostosować krajowe przepisy i stanowić zmiany w prawie energetycznym.

Nowe prawo

Nowe regulacje mają skutecznie pełnić rolę penalizacyjną jak i zapobiegawczą. Pomogą w szybszym wykrywaniu nadużyć na rynku energii. Regulacja ma przeciwdziałać wykorzystywaniu wewnętrznych informacji takich jak decyzje o zamknięciu jakiegoś znaczącego bloku energetycznego, co doprowadzi do zmniejszenia wolumenu energii na rynku. Innym zagrożeniem jest dokonywanie manipulacji czy też prób ich manipulacji w obrocie produktami energetycznymi. Organami, które mają chronić rynek są Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) oraz Urzędem Regulacji Energetyki (URE). Podmioty te mają chronić nowopowstałych przepisów poprzez kontrole i egzekwować ewentualne kary.

Manipulacje na rynku energii

Czym są manipulacje, nowelizacja w uzasadnieniu projektu za manipulację uznaje m.in. składania i wycofywanie fałszywych zamówień, rozpowszechnianie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji albo plotek za pomocą mediów, Internetu lub innych środków przekazu, a także celowego dostarczania fałszywych informacji przedsiębiorstwom, które oceniają ceny lub uczestniczą w przygotowaniu raportów rynkowych.

Pojęcie manipulacji

Manipulacją na rynku energii nowelizacja określa jako zawieranie jakiejkolwiek transakcji lub składanie jakiegokolwiek zlecenia dotyczącego produktów energetycznych w obrocie hurtowym, które jak podaje przepis “generują lub mogłyby generować fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały dotyczące podaży, popytu czy cen energii” tych produktów. Dodatkowo transakcja lub zlecenie, poprzez które próbuje się kształtować cenę produktów, a także takie transakcje i zlecenie, które stosują bądź próbują stosować fikcyjne mechanizmy lub inne formy oszustwa albo podstępu, także mogą zostać uznane za manipulację.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s